Ichika Nito Official Guitar Clinic 2023


Ichika Nito Official Guitar Clinic 2023

Ichika Nito official guitar clinic on May 11, 2023 at Chef and Brewer, Blue Bay Walk, Pasay City.